STARTPAGINA | AANBOD | MEDEWERKERS | ORGANISATIE | SPREEKUREN | KALENDER | CONTACT | OPVOEDTIP | LINKS
< samenwerkingsverband |
opdracht | decreet | kwaliteitslabel | werkingsverslag >


   
Decreet


De kiem van het Vlaamse beleid inzake opvoedingsondersteuning werd in 2001 gelegd met het decreet van 19 januari 2001 houdende de inrichting van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning. Intussen werd er al een hele weg afgelegd. Het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning bracht een nieuwe wind in het Vlaamse landschap van de opvoedingsondersteuning. Voor het gehele document en de uitvoeringbesluiten van het decreet verwijzen wij u graag naar http://www.expoo.be/het-vlaamse-beleid-inzake-opvoedingsondersteuning.

Definitie opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders hulp te bieden of steun te bieden bij het opvoeden. Het richt zich niet zozeer op het kind zelf, maar vooral op ouders en opvoeders en op de context waarbinnen opvoeding plaats vindt.

Doelstelling opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning richt zich tot ouders, grootouders en opvoedingsverantwoordelijken met als specifiek doel:

  • de competentie, vaardigheden en draagkracht van ouders en opvoedingsverantwoordelijken te versterken;
  • de draaglast te verminderen door problemen tijdig te signaleren en praktische hulp of steun te bieden;
  • het sociale netwerk rondom kinderen en gezinnen te versterken.

Belangrijke uitgangspunten bij opvoedingsondersteuning

  • vraaggericht en participatief werken: uitgaan van vragen en behoeften van ouders;
  • niet problematiseren, maar aansluiten bij wat goed gaat en zo competenties van ouders versterken;
  • empowerment: aansluiten bij de deskundigheid van ouders en hen activeren om zelf oplossingen te zoeken die passen in hun situatie.
 
copyright © 2018 Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
e-mail:
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be  
Geen frames zichtbaar? Klik hier voor de
volledige versie.